Medlemmarna i Brf Haga 4:37 kallas till årsstämma 2019-05-16.

Stämman hålls på Solnadals Värdshus 2019-05-16 kl 18:30.
Föreningen bjuder på lättare förtäring samt kaffe och kaka.

Motioner: Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärende till styrelsen på info@brfpartner.se senast 9 maj.

Dagordning ordinarie föreningsstämma:

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. godkännande av dagordning
6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. val av minst två rösträknare
8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. genomgång av styrelsens årsredovisning
10. genomgång av revisionsberättelse
11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. beslut om arvoden och princip för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
16. val av styrelseledamöter och suppleanter
17. beslut om antal revisorer och suppleanter
18. val av revisorer och suppleanter
19. beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
21. av styrelsen till föreningsstämman till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
22. föreningsstämmans avslutande.